1. തകര്‍പ്പന്‍

    <തകര്‍ക്കുക

      • വി. ഉഗ്രമായ, ഉജ്ജ്വലമായ, ശക്തമായ. ഉദാ: തകര്‍പ്പന്‍ വിജയം
      • നാ. തകര്‍ക്കുന്നവന്‍
X