1. തകര്‍പ്പ്

    <തകര്‍ക്കുക

      • നാ. അടിച്ചുടയ്ക്കല്‍, നശിപ്പിക്കല്‍
      • നാ. തിമിര്‍പ്പ്, ബഹളം
X