1. തകില്‍

      • നാ. ഒരു ചര്‍മവാദ്യം, നാദസ്വരത്തിന് പശ്ചാത്തലമായി സാധാരണ ഉപയോഗം
X