1. തകുക

      • ക്രി. ചേരുക
      • ക്രി. ഉള്ളതായിരിക്കുക, ഉണ്ടായിരിക്കുക
X