1. തകുതി

    <തകുക

      • നാ. ചേര്‍ച്ച, പൊരുത്തം
X