1. തകൃതി

   • നാ. ആധിക്യം
   • നാ. ആഡംബരം, മോടി
   • നാ. തകര്‍പ്പ്, ബഹളം
   • നാ. ദ്രുതഗതി, തിടുക്കം
   • നാ. സമ്പൂര്‍ണത
   • നാ. പൊങ്ങച്ചം
X