1. തക്കാരി

   • നാ. മൂഞ്ഞവൃക്ഷം
   • നാ. ഒരു ഔഷധച്ചെടി. തക്കാരിവഴുതിന = കത്തിരിച്ചെടി
 2. താക്കരി

  <സം. തസ്കര

   • നാ. പരുംകള്ളന്‍
   • നാ. പോക്കിരി
X