1. തക്കാളി

      • നാ. ഒരുതരം ചെടി, അതിന്‍റെ കായ്
X