1. തക്കിടി

      • നാ. തുലാക്കോല്‍
      • നാ. കള്ളത്തൂക്കം
      • നാ. വഞ്ചന, തട്ടിപ്പ്
X