1. തക്കോല(ക)ം

    സം.

      • നാ. ഒരു അങ്ങാടിമരുന്ന്
X