1. തക്ക1

   • വി. ഉചിതമായ, ചേര്‍ന്ന. (പ്ര.) തക്കംപോലെ = കഴിവിനൊത്തവിധം. തക്കതും തകാതതും = കൊള്ളാവുന്നതും കൊള്ളരുതാത്തതും
 2. തക്ക2

   • നാ. ഒരു കര്‍ണാഭരണം
   • നാ. തക്കയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള വസ്തു
 3. താക്ക്

  താക്കുക

   • നാ. ആഹതവാദ്യങ്ങള്‍ ശബ്ദിക്കല്‍
   • നാ. അടി, മുട്ട്
   • നാ. കമ്പാവലയുടെ ഒരു ഭാഗം (വലയും വടവും ചേരുന്ന സ്ഥാനം)
X