1. തക്ബീര്‍

    അറ.

      • നാ. മുസ്ലിം. അല്ലാഹുഅക്ബര്‍ (അല്ലാഹു ഏറ്റവും ഉന്നതനാകുന്നു) എന്ന സ്തുതി ഉച്ചരിക്കല്‍, മുദ്രാവാക്യം
X