1. തക്യാവ്

    അറ. തകിയാ

      • നാ. തയ്ക്കാവ്
X