1. തക്രധാര

      • നാ. ഒരു ചികിത്സാക്രമം (മോരുകൊണ്ടുള്ള ധാര)
X