1. തക്ലി

    ഹി.

      • നാ. ഒരു കൈകൊണ്ട് നൂല്‍നൂല്‍ക്കാനുള്ള ഒരുപകരണം
X