1. തക്ലീഫ്

    അറ.

      • നാ. ക്ലേശം, പ്രയാസം
X