1. ഥം

  സം.

   • നാ. പര്‍വതം
   • നാ. ഒരു രോഗം
   • നാ. രക്ഷണം
   • നാ. മംഗളം
   • നാ. ഭക്ഷിക്കല്‍
   • നാ. ആപത്സൂചന
 2. താം

  സം.

   • സ.നാ. (തദ് എന്നതിന്‍റെ സ്‌ത്രീലിംഗം ദ്വിതീയ ഏ.വ.)അവളെ, അവളോട്, അവളിലേക്ക്. ഉദാ: താംപുരീം = ആ പുരിയെ
X