1. ഥു

   • വ്യാ. നിന്ദ ആക്ഷേപം മുതലാറ്റവയെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്
 2. തു1

   • വ്യാക. ഒരു ഭൂതകാലപ്രത്യയം. ഉദാ: ചെയ്തു. ചിലസാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഇരട്ടിച്ചു "ത്തു" ആവുകയോ "ന്നു", "ച്ചു" "ട്ടു", "ങ്ങു", "ന്തു" എന്നിവയില്‍ ഒന്നായി മാറുകയോ ചെയ്യുന്നു
 3. തു2

   •   പ്രഥമപുരുഷസര്‍വനാമത്തെക്കുറിക്കുന്നത്
   •   ഒരുതദ്ധിതപ്രത്യയം
 4. തൂ1

   • വി. ശോഭയുള്ള, തികവുറ്റ, പൂര്‍ണതയുള്ള, പരിശുദ്ധമായ, ഓമനജ്മുള്ള. (പ്ര.) തൂമണം = ആകര്‍ഷകമായ മണം. തൂമെയ്യാള്‍ = സുന്ദരി
 5. തൂ2

   •   "തൂക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 6. ധൂ

   • നാ. കമ്പനം, കുലുക്കം
X