1. ഥൂത്കാരം

  സം.

   • നാ. "ഥൂ" എന്ന ശബ്ദം
 2. ഥുത്കാരം

  സം.

   • നാ. ഥൂത്കാരം
X