1. ഥോടനം

  സം.

   • നാ. മൂടല്‍, പൊതിയല്‍
 2. തോഡനം

  സം.

   • നാ. പിളര്‍ക്കല്‍
X