1. ദംഭദൃഷ്ടി

    സം.

      • നാ. നാട്യ. സ്ഥായിഭാവ ദൃഷ്ടികളില്‍ ഒന്ന്, അഹങ്കാരത്തെ സുചിപ്പിക്കുന്ന നോട്ടം
X