1. ദംശകം

  സം.

   • നാ. ഈച്ച
   • നാ. പട്ടി
   • നാ. കാട്ടീച്ച
X