1. ദംശി

  സം.

   • നാ. പോത്ത്
   • നാ. ദംശിക്കുന്നവന്‍
   • നാ. ഒരിനം ഈച്ച
X