1. ദംശിതന്‍

    സം.

      • നാ. കടിക്കപ്പെട്ടവന്‍
      • നാ. കുപ്പായമോ ചട്ടയോ ധരിച്ചവന്‍
X