1. ദംഷ്ട്രം

  സം.

   • നാ. വിഷപ്പല്ല്
   • നാ. കൂര്‍ത്തുവളഞ്ഞകോണ്‍പല്ല്
   • നാ. ആനയുടെ കൊമ്പുപോലെ പുറത്തേയ്ക്കു നീണ്ടുവളര്‍ന്ന കോണ്‍പല്ല്, പന്നിയുടെ തേറ്റ
X