1. ദംഷ്ട്രായുധം

    സം. "തേറ്റ ആയുധമായുള്ളത്"

      • നാ. പന്നി
X