1. ദംഷ്ട്രാലന്‍

    സം.

      • നാ. ദംഷ്ട്രകള്‍ ഉള്ളവന്‍
X