1. ദംഷ്ട്രി

  സം.

   • നാ. പാമ്പ്
   • നാ. എലി
   • നാ. പന്നി
   • നാ. ദംഷ്ട്രകള്‍ ഉള്ളത്
   • നാ. കടുവ, സിംഹം തുടങ്ങിയവ
X