1. ദക്ഷം

  സം.

   • നാ. സാമര്‍ഥ്യം
   • നാ. പൂവന്‍കോഴി
   • നാ. ഒരു വൃക്ഷം
   • നാ. മൂഢത
   • നാ. നിശ്ചയബുദ്ധി
   • നാ. വലതുഭാഗം
   • നാ. ദുശ്ശീലം
   • നാ. ശക്തി, ഓജസ്സ്
X