1. ദക്ഷിണം

  സം.

   • നാ. വലതുകൈ
   • നാ. വലതുഭാഗം, വലതുഭാഗത്തുള്ളത്
   • നാ. തെക്കുഭാഗം
   • നാ. രണ്ടു ശാക്തമതവിഭാഗങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
   • നാ. ഗതകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗം
X