1. ദക്ഷിണധ്രുവം

    സം.

      • നാ. ഭൂഗോളത്തിന്‍റെ തെക്കെധ്രുവം, ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണത്തിനു കേന്ദ്രമായിവര്‍ത്തിക്കുന്ന സാങ്കല്‍പികമായ അച്ചുതണ്ടിന്‍റെ തെക്കെയറ്റം
X