1. ദക്ഷിണന്‍

  സം.

   • നാ. ശിവന്‍
   • നാ. വിഷ്ണു
   • നാ. സമര്‍ഥന്‍
   • നാ. അനുകൂലന്‍
   • നാട്യ. നായകന്മാരില്‍ ഒരു വിഭാഗം
X