1. ദക്ഷിണപശ്ചിമ

    സം.

      • വി. തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ
X