1. ദക്ഷിണഭാഷിതം

    സം.

      • നാ. ദാക്ഷിണ്യം തോന്നിക്കുന്ന സംസാരം, അനുനയവാക്ക്
X