1. ദക്ഷിണമാര്‍ഗം

    സം.

      • നാ. മരണാനന്തരം ആത്മാവുപോകുന്ന രണ്ടുമാര്‍ഗങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
X