1. ദക്ഷിണാഗ്നി

    സം.

      • നാ. യാഗവേദിയിലെ മൂന്ന് ഹോമാഗ്നികളില്‍ തെക്കുള്ളത്
X