1. ദക്ഷിണാചാരന്‍1

  സം.

   • നാ. ദക്ഷിണമാര്‍ഗം ആചരിക്കുന്ന താന്ത്രികന്‍
   • നാ. സച്ചരിതന്‍
 2. ദക്ഷിണാചാരന്‍2

  സം.

   • നാ. രണ്ടുതരം ശാകേ്തയാചാരങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
X