1. ദക്ഷിണ1

   • വി. അനുകൂലമായ
   • വി. തെക്കുള്ള
   • വി. സാമര്‍ഥ്യമുള്ള
   • വി. വലതുവശത്തുള്ള
   • വി. സത്യനിഷ്ഠയുള്ള
 2. ദക്ഷിണ2

  സം.

   • നാ. ഗുരുക്കന്മാര്‍ക്കും മറ്റും ആദരപൂര്‍വം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ഉപഹാരം
   • നാ. നല്ല കറവപ്പശു
   • നാട്യ. പലതരം നായികമാരില്‍ ഒന്ന്
 3. ദാക്ഷിണ

   • വി. ദക്ഷിണയെസംബന്ധിച്ച
   • വി. തെക്കുദിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച
X