1. ദക്ഷ1

  സം.

   • വി. യോജിച്ച
   • വി. സൂക്ഷ്മമായ
   • വി. സാമര്‍ധ്യമുള്ള
   • വി. തയാറുള്ള
   • വി. സത്യമുള്ള
   • വി. വലുതായ
   • വി. വലത്തെ
 2. ദക്ഷ2

  സ.

   • നാ. ദുര്‍ഗ
   • നാ. ഭൂമി
   • നാ. ഗംഗ
X