1. ദൗര്‍ഭാഗ്യം

      • നാ. ഭാഗ്യക്കേട്, ഭാഗ്യദോഷം
X