1. ധടി

   • നാ. പഴന്തുണി
   • നാ. അരയില്‍ ധരിക്കുന്ന അടിവസ്ത്രം
 2. തടി1

   • നാ. വടി
   • നാ. അളവുകോല്‍
   • നാ. മരത്തിന്‍റെ കൊമ്പ് ഇല വേര് ഇവയൊഴികെയുള്ള ഭാഗം, മരം അറുത്തോ മുറിച്ചോ എടുക്കുന്ന കഷണം
   • നാ. ആമം
   • നാ. ഉടല്‍
   • നാ. മാംസളത, വണ്ണം
   • നാ. പാടത്തിന്‍റെ ഒരു ഖണ്ഡം, നാലുവശവും വരമ്പുകളാല്‍ വേര്‍തിരിക്കപ്പെട്ട നിലം, വയല്‍
   • നാ. ഒരുതരം വഴിപാട്
 3. തടി2

   • നാ. ചരിവ്
   • നാ. താഴ്വര
   • നാ. തീരം
 4. താടി

  സം. ദാഢികാ

   • നാ. ചിബുകം (മുഖത്തില്‍ കീഴ്ചുണ്ടിനു താഴെയുള്ള ഭാഗം)
   • നാ. പുരുഷന്മാരുടെ മുഖത്ത് കവിളിലും താടിയിലും മറ്റും (മേല്‍ച്ചുണ്ട് ഒഴിച്ചുള്ള ഭാഗത്ത്) വളരുന്ന രോമം
   • നാ. കഥകളിയിലെ വേഷങ്ങളില്‍ ഒരു വിഭാഗം, താടിയുള്ള വേഷം
   • നാ. (കഴുക്കോലിന്‍റെ) അറ്റം, കഴുക്കോല്‍ത്താടി. (പ്ര.) താടി എടുക്കുക = 1. മുഖത്തുവളരുന്ന രോമങ്ങള്‍ വടിച്ചുകളയുക
   • നാ. മരണമടുക്കുമ്പോള്‍ താടി ഇളകത്തക്കവണ്ണം ശ്വാസം വലിക്കുക. താടികളയുക = താടിവടിക്കുക. താടിക്കുകൈകൊടുക്കുക = ചിന്താമൂകനായിരിക്കുക. താടിയും മൂക്കും കൂട്ടിമുട്ടുക = വാര്‍ദ്ധക്യാവസ്ഥയിലെത്തുക
 5. താഡി

   • നാ. ഒരു കര്‍ണാഭരണം
   • നാ. കുടപ്പന
 6. താറ്റി1

   • നാ. ചകിരിയിലെ ചോറും അഴുക്കും നീക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുപകരണം
 7. താറ്റി2

  താറ്റുക

   •   "താറ്റുക" എന്നതിന്‍റെ ഭൂതരൂപം.
 8. ധാടി

   • നാ. സാമര്‍ഥ്യം
   • നാ. പ്രൗഢി
   • നാ. ഭയം കൂടാതെ ശത്രുവിന്‍റെ നേരെ ചെല്ലല്‍
X