1. ധനകാര്യബില്‍

      • നാ. ഓരോകൊല്ലവും ധനപരമായ ഇടപാടുകള്‍ സംബന്ധിച്ചു സര്‍ക്കാര്‍ നിയമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബില്‍
X