1. ധനഞ്ജയന്‍

   • നാ. അഗ്നി
   • നാ. അര്‍ജുനന്‍
   • നാ. ദശരൂപകം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ കര്‍ത്താവ്
   • നാ. ശരീരത്തെ പരിരക്ഷിക്കുന്ന ഉപപ്രാണവായുക്കളില്‍ ഒന്ന്
X