1. ധനധാന്യമ്മ്

      • നാ. ധനവും ധാന്യവും, പണം ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള സമ്പത്ത്
X