1. ധനപതി

   • നാ. കുബേരന്‍
   • നാ. ധനവാന്‍
 2. ദാനപതി

   • നാ. അക്രൂരന്‍
   • നാ. ദാനംചെയ്യുന്നതില്‍ താത്പര്യമുള്ളവന്‍
 3. ധനാപ്തി

   • നാ. ധനം നേടല്‍, ആര്‍ജിക്കല്‍
X