1. ധനപാലന്‍

      • നാ. രാജാവ്
      • നാ. ധനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവന്‍, ഭണ്ഡാരപാലന്‍, ഖജാന്‍ജി
      • നാ. ഒരു സംസ്കൃതവൈയാകരണന്‍
X