1. ധനലുബ്ധ

      • വി. ധനത്തില്‍ അത്യാഗ്രഹമുള്ള
X