1. ധനലോഭം

      • നാ. സമ്പത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം, പണക്കൊതി
X