1. ധനവിനിയോഗബില്‍

      • നാ. നിയമസഭയില്‍ ധനവിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഓരോകൊല്ലത്തിലും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാനബില്‍
X