1. ധനവൃദ്ധന്‍

      • നാ. വലിയ ധനവാന്‍, പണക്കാരന്‍
X